WikiFox

Papyrus 1Papyrus 1 (in the Gregory-Aland numbering) designated by "𝔓1", "ε 01 (von Soden)", is an early copy of the New Testament in Greek. It is a papyrus manuscript of the Gospel of Matthew dating palaeographically to the early 3rd century. It is currently housed at the University of Pennsylvania Museum (E 2746),[1] and was discovered in Oxyrhynchus, Egypt.

Papyrus 𝔓1
New Testament manuscript
An image of Papyrus 1 (recto), showing Matthew 1:1-9, 12
An image of Papyrus 1 (recto), showing Matthew 1:1-9, 12
NameP. Oxy. 2
TextMatthew 1:1-9,12,14-20
Date~250 AD
FoundOxyrhynchus, Egypt
Now atUniversity of Pennsylvania
CiteB. P. Grenfell & A. S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri I, pp. 4–7, 1898.
Size1 leaf; 12 × 25 cm; 37–38 lines/page
TypeAlexandrian
CategoryI
NoteClose to Codex Vaticanus.
Verso.
Fragment of a flyleaf.

Contents


Description

The manuscript is a fragment of one leaf, one column per page, 27-29 lines per page, roughly 14.7 cm (6 in) by 15 cm (6 in).[2] The original codex was arranged in two leaves in quire.[3]

The surviving text of Matthew are verses 1:1-9,12 and 13,14-20. The words are written continuously without separation. Accents and breathings are absent, except two breathings which are a smooth breathing on fifth letter (ωβηδ ἐκ) in line 14 of the verso and a rough breathing on the fourth letter to last letter ( ἡ συν) in line 14 of the recto. And the nomina sacra are written in abbreviated forms: "ΙϹ", "XC", "YC", "ΠΝΑ", "".[3]


Text

The Greek text-type of this codex is a representative of the Alexandrian. Aland placed it in Category I.[4]

According to scholars, 𝔓1 has close agreement with Codex Vaticanus.[5] It supports Vaticanus in 1:3 ζαρε (against ζαρα). Ten of the variants are in the spelling of names in the genealogy. Herman C. Hoskier (see below), who finds 17-20 word variations, denied close agreement with Vaticanus.

Text according to Comfort

Verso

α
[1:1] βιβλος γενεσεως ΙΥ ΧΥ ΥΥ δαυιδ [ΥΥ]
αβρααμ [1:2] αβρααμ ε̣γ̣εννησεν τον̣ [ισαακ]
ισαακ δ̣[ε] ε̣γενν̣η̣σεν τ[ον] ιακω̣β̣ [ιακωβ]
δε εγ[ε]ν̣ν̣ησεν̣ τ̣ον̣ ιου̣δαν κ̣[α]ι̣ τ̣[ους]
α̣[δ]ελφο̣υ̣ς αυτου [1:3] ιουδα̣ς̣ δ̣ε εγεν̣ν̣η̣
σ̣ε̣ν̣ τον φαρες και τον ζαρε εκ της θα̣
μ̣αρ̣ φαρες δε εγεννησεν τον ε̣σρ̣ωμ
εσ[ρω]μ̣ δε εγ̣ε̣ννη̣σ̣ε̣ν τ̣[ο]ν̣ α̣ρ̣α̣μ̣ [1:4] α̣[ραμ]
δε̣ [ε]γ̣ε̣ννησεν το̣ν̣ α̣μ̣μ̣ι̣ν̣α̣δ̣α̣β̣ α̣μ̣
μ̣[ι]ν̣α̣δ̣[α]β δε εγεννησεν̣ τον ναασ̣σων
ν̣αα[σ]σων δε εγενν[ησ]ε̣ν τον σαλ̣[μω]ν
[1:5] σαλμων δε εγενν[η]σ̣εν τον βοες̣ [εκ]
της ραχαβ βοες δε ε̣γ̣ε̣ννησεν τον ι
ωβηδ’εκ της ρ[ο]υθ ιω̣[βηδ δ]ε εγεννη̣
σεν τον ιεσ̣σ̣α̣ι [1:6] ιεσ̣σ̣[αι] δ̣ε ε̣γ̣ε̣ν̣νησεν
τον δα̣υ̣ι̣δ̣ τ̣ον βα̣σιλ̣ε̣[α δαυ]ι̣δ̣ δ̣ε̣ εγ̣εν
νησ̣εν τον σο̣λο̣μωνα̣ ε̣κ̣ τ̣η̣ς ουρειου. [1:7] σο̣
λομ̣ων δε εγενν̣ησ̣εν̣ τ̣ο̣ν̣ [ρ]οβοαμ ροβο
α̣μ δε εγ̣ενν̣η̣σ̣εν̣ τ̣[ο]ν̣ [αβει]α αβ̣ει̣α̣ δε
εγεν̣ν̣ησεν [το]ν ασα̣[φ] [1:8] [α]σ[α]φ̣ δε̣ ε̣γ̣ε̣ν
νη̣σ̣ε̣ν̣ τον ιωσαφατ̣ ι̣[ω]σ̣α̣φατ δ[ε] ε̣γε̣ν
ν[η]σ̣ε̣[ν] το̣ν̣ ιωραμ ιωρ̣α̣μ̣ δε εγεν̣[νησεν
τον] ο̣ζε̣[ι]α̣ν [1:9] οζει̣ας̣ δ̣ε εγ̣εν̣[νησεν]
lacuna [1:12] lacuna [με
τοικεσιαν βαβυλωνος ιεχονι]ας εγ[εν
νησεν] lacuna

Recto

[1:14] [lacuna] β
[τον σ]α̣δω[κ σ]αδωκ̣ δε̣ ε̣γεννησεν το[ν
αχειμ] αχ̣ειμ δε εγε[ν]νησεν τον ελιου[δ]
[1:15] [ελιου]δ̣ δ̣ε̣ εγ[εν]νη̣[σ]ε̣[ν] τον ελε̣α̣ζαρ ελε
[αζ]α̣ρ [δε εγ]ενν̣ησεν [το]ν μ̣α̣θ̣θα̣ν̣ μαθθα̣[ν]
δ̣ε ε̣γε̣ν̣νη̣[σ]ε̣ν τον̣ [ι]ακωβ [1:16] ια̣κωβ δε
[εγ]εννησ̣εν̣ τ̣ον ιωσ̣η̣φ τον α̣νδρα μ̣[α]
ρ̣ι̣ας̣ [ε]ξ ης εγενν[ηθ]η̣ ΙΣ ο λεγομενο[ς ΧΣ]
[1:17] π̣ασ̣α̣ι̣ ο̣υ̣ν̣ γ̣ε̣[νε]α̣ι̣ α̣πο αβρααμ εω̣ς̣
δαυιδ γενεαι ΙΔ και̣ απο̣ [δ]α̣[υ]ι̣δ̣ [ε]ω̣ς̣ τ̣η̣[ς]
μετοικεσ̣ια̣ς βαβυλωνο̣[ς] γ̣ε[νεαι] ΙΔ κ̣α̣[ι]
α̣π̣ο της μετ̣[οι]κεσι̣ας βα̣β[υ]λων̣[ο]ς εως
του ΧΥ γ̣ενε̣α̣ι̣ [Ι]Δ [1:18] του δε ΙΥ ΧΥ η γενε
σις ουτως ην μ̣ν̣ηστ̣ε̣[υ]θεισης της μη
τρος αυτου μ̣[αρι]α̣[ς] τω̣ [ιω]σηφ πριν η̆ συν
[ε]λ̣θε̣[ι]ν αυ[το]υ̣[ς] ε̣υ̣ρε̣[θη] ε̣ν γ̣αστρι εχου
σα̣ ε̣[κ ΠΝΣ αγιου] [1:19] [ιωσηφ δε ο] ανη̣ρ̣ α̣υ̣
τ̣η̣ς̣ [δι]κ̣α̣ι[ος ων και μη θελων αυτην]
δ̣ειγμα̣[τ]ε̣[ισαι εβουλη]θ̣η̣ [λαθρα
α]π̣ο̣λυ[σαι] α̣[υ]τ̣[η]ν̣ [1:20] [τ]αυ̣τ̣α̣ [δε αυτου εν
θ]υ̣μ̣η[θεντος ι]δ̣ο̣υ̣ α̣γ̣[γελο]ς̣ ΚΥ [κ]α̣[τ
ο]ν̣αρ [εφανη αυ]τω̣ [λεγων] ι̣ω̣σ̣[η]φ
υιος] δ̣[αυιδ] μ̣[η] φο̣[βηθη]ς̣ π̣α̣ρ̣[αλαβ]ει̅
[μ]α̣ρι̣α̣ν̣ [την] γ̣υ̣ναι[κα σου] τ̣ο̣ [γαρ εν αυ
τη γεν]νηθ̣ε̣ν̣ ε̣[κ] ΠΝΣ [εστιν] α̣[γιου]
[1:21-23] lacuna
με̣[θερμηνευομενον μεθ ημων ο ΘΣ]
Disagreement with Vaticanus (according to Hoskier)

Papyrus 1

ΥΥ
ΔΑΥΙΔ
ΑΜΙΝΑΔΑΒ
ΔΑΥΙΔ
ΤΗΣ ΟΥΡΕΙΟΥ
ΑΒ[ΕΙ]Α
ΑΒΕΙΑ
ΕΓΕ[ΝΗΣΕΝ]
illeg
illeg
illeg
ΜΑΘΘΑΝ
ΙΩΣΗΦ
ΓΕΝΕΑΙ
ΔΑΥΙΔ
ΔΑΥΙΔ
ΙΔ
ΙΥ ΧΥ
ΔΕΙΓΜΑ[Τ]ΕΙΣΑΙ
ΔΑΥΙΔ

Vaticanus

ΥΙΟΥ
ΔΑΥΕΙΔ
ΑΜΕΙΝΑΔΑΒ
ΔΑΥΕΙΔ
ΤΗΣ ΤΟΥ ΟΥΡΕΙΟΥ
ΑΒΙΑ
ΑΒΙΑ
ΓΕΝΝΑ
ΤΟΝ ΣΕΛΑΘΙΗΛ
ΣΕΛΑΘΙΗΛ ΔΕ ΓΕΝΝΑ
ΑΒΙΟΥΤ
ΜΑΤΘΑΝ
ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ
ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ
ΔΑΥΕΙΔ
ΔΑΥΕΙΔ
ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΕΣ
ΧΥ ΙΥ
ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΑΙ
ΔΑΥΕΙΔ[6]

History

Bernard Pyne Grenfell and Arthur Surridge Hunt discovered this papyrus at Oxyrhynchus in Egypt, on the third or fourth day of excavation, January 13 or 14, 1897.[7][8] Their findings were published in the first volume of The Oxyrhynchus Papyri in 1898. The manuscript was examined by Francis Crawford Burkitt, Herman C. Hoskier, Comfort and many other scholars.

Grenfell and Hunt collated its text against the Textus Receptus and against the text of Westcott-Hort. They found that the manuscript belongs to the same class as the Sinaiticus and Vaticanus codices, and has no Western or Byzantine proclivities. Usually it agrees with these two codices, where they are in agreement. Where they differ, the manuscript is near to Vaticanus, except in one important case (του δε Ιησου Χριστου), where it agrees with Sinaiticus.[9]

It was the earliest known manuscript of the New Testament until the discovery of Papyrus 45.[10]


See also


References

  1. ^ "Online copy of the MS" . Münster: Institute for New Testament Textual Research. Retrieved 13 August 2011.
  2. ^ K. Aland, M. Welte, B. Köster, K. Junack, Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neues Testaments, (Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1994), p. 3. ISBN 3-11-011986-2
  3. ^ a b B. P. Grenfell & A. S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri I (London, 1898), p. 4.
  4. ^ Aland, Kurt; Aland, Barbara (1995). The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism . Erroll F. Rhodes (trans.). Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company. p. 96. ISBN 978-0-8028-4098-1.
  5. ^ Philip W. Comfort and David P. Barrett, The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers Incorporated, 2001, p. 39
  6. ^ Hoskier, Codex B and Its Allies, a study and an indictment , Bernard Quaritch (London 1914), p. XI
  7. ^ Bernard P. Grenfell, "The Oldest Record of Christ's Live," McClure's Vol. IX (1897), p. 1027.
  8. ^ Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri 1 (London: 1989), p. 4.
  9. ^ B. P. Grenfell & A. S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri I (London, 1898) , p. 7
  10. ^ Alexander Souter, The Text and the Canon of the New Testament London 1913, s. 19

Further reading


External links

Facsimiles (large files, high resolution images):

Source


Information as of: 09.08.2021 01:02:13 CEST

Source: Wikipedia (Authors [History])    License of the text: CC-BY-SA-3.0. Creators and licenses of the individual images and media can either be found in the caption or can be displayed by clicking on the image.

Changes: Design elements were rewritten. Wikipedia specific links (like "Redlink", "Edit-Links"), maps, niavgation boxes were removed. Also some templates. Icons have been replaced by other icons or removed. External links have received an additional icon.

Please note: Because the given content is automatically taken from Wikipedia at the given point of time, a manual verification was and is not possible. Therefore WikiFox.org does not guarantee the accuracy and actuality of the acquired content. If there is an Information which is wrong at the moment or has an inaccurate display please feel free to contact us: email.
See also: Legal Notice & Privacy policy.