WikiFox

Categorie: Nederlandse formele wet


top categorieën: Nederlandse wet


Subcategorieën:

Deze categorie bevat de volgende 2 ondercategorieën, van een totaal van 2.

Nederlandse rijkswet Nederlandse formele wet inzake BESArtikelen:

Deze categorie bevat de volgende 150 pagina’s, van in totaal 316.Nederlandse Grondwet Arbeidsomstandighedenwet
Winkeltijdenwet Zondagswet
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Tabaks- en rookwarenwet Wet personenvervoer 2000
Kinderwetje van Van Houten Wet wapens en munitie
Woningwet Wet melding ongebruikelijke transacties
Burgerlijk Wetboek (Nederland) Wet werk en bijstand
Algemene bijstandswet Wetboek van Strafrecht (Nederland)
Wet schuldsanering natuurlijke personen Spoedwet wegverbreding
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Werkloosheidswet Algemene wet inzake rijksbelastingen
Wet waardering onroerende zaken Wet op de orgaandonatie (Nederland)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Wet bescherming persoonsgegevens (Nederland)
Wet vervoer gevaarlijke stoffen Algemene Ouderdomswet
Flora- en faunawet Kringenwet
Opiumwet Wet op het consumentenkrediet
Wet persoonsregistraties Algemene wet bestuursrecht
Vestingwet Vestigingswet
Vestigingswet bedrijven 1954 Wet milieugevaarlijke stoffen
Algemene termijnenwet Wet openbaarheid van bestuur
Invorderingswet 1990 Wet op de omzetbelasting 1968
Wet op de loonbelasting 1964 Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Wet algemene bepalingen Wetboek van Koophandel (Nederland)
Mijnwet van 1810 Absintwet
Wet ruimtelijke ordening Wet geluidhinder
Wetboek van Strafvordering (Nederland) Wet giraal effectenverkeer
Wet voorzieningen gehandicapten Wegenverkeerswet 1994
Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 Wet lidmaatschap Koninklijk Huis
Embryowet Wet op de rechterlijke organisatie
Onderwijswet van 1857 Wet op de ondernemingsraden
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Algemene nabestaandenwet Jeugdspaarwet
Mediawet 2008 Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
Meststoffenwet Wet bodembescherming
Wet op het voortgezet onderwijs Wet werk en inkomen kunstenaars
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
Zorgverzekeringswet Metrologiewet
Abortuswet Wet bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement
Algemene wet gelijke behandeling Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten
Wet toezicht effectenverkeer Wet op het financieel toezicht
Invaliditeitswet Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Wet bevoegdheden vorderen gegevens
Wet inkomstenbelasting 2001 Wet milieubeheer
Warenwet Tarwewet
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Spoorwegwet
Wet op de lijkbezorging Oorlogswet voor Nederland
Noodwet Ouderdomsvoorziening Blanketwet
Handelsnaamwet Hinderwet
Kieswet (Nederland) Wet op de vaste boekenprijs
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Algemene wet op het binnentreden
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Wet klachtrecht cliënten zorgsector Wet op de economische delicten
Natuurschoonwet Auteurswet (Nederlandse wet)
Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
Arbeidstijdenwet Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
Mededingingswet Wet arbeid en zorg
Wet Pemba Ziektewet
Wet medezeggenschap op scholen Onderwijswet van 1806
Ongevallenwet Wet toezicht accountantsorganisaties
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Nederland) Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
Kwaliteitswet zorginstellingen Wet op de calamiteuze polders
Wet sociale werkvoorziening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Brandweerwet Wet verbetering poortwachter
Wet op de dividendbelasting 1965 Wet educatie en beroepsonderwijs
Infectieziektenwet Alcoholwet
Wet luchtvaart Wet inburgering
Interimwet bodemsanering Wet melding collectief ontslag
Postwet 1850 Wet bescherming Antarctica
Agrarische wet Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens Wet gemeenschappelijke regelingen
Provinciewet (Nederland) Gemeentewet
Wet op belastingen van rechtsverkeer Wet Bibob
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Trekhondenwet Begraafwet
Bron


Staat van informatie: 03.2021

Bron Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Toestemming: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alleen links die rechtstreeks of als doorverwijzing naar een artikel of categorie leiden, werden overgenomen. Voor grote categorieën werden extra navigatiehulpmiddelen toegevoegd.

Belangrijke opmerking: Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.