WikiFox

Commanditaire vennootschapEen commanditaire vennootschap (cv) is een speciaal soort vennootschap onder firma. Deze rechtsvorm bestaat in België, Nederland en andere landen.

In deze vennootschapsvorm zijn er één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten. Deze laatste hebben slechts een financiële inbreng en worden ook wel commanditaire vennoten genoemd. De beherende vennoot is dan de gecommanditeerde vennoot; degene die bevoegd is om te handelen namens de vennootschap.

Stille vennoten zijn, net als aandeelhouders van een bv slechts aansprakelijk voor het bedrag dat zij investeren. Zij mogen niet namens de vennootschap optreden. Doen zij dit toch, dan worden ze net als de beherende vennoten aansprakelijk voor alle schulden.


De Belgische CommV en CommVA.

In België bestaat naast de gewone commanditaire vennootschap (CommV) ook de commanditaire vennootschap op aandelen (CommVA).

De gewone commanditaire vennootschap is een eenvoudige vennootschapsvorm die zonder notariële akte en zonder een wettelijk minimumkapitaal kan opgericht worden. Er zijn ook weinig publicatieverplichtingen: er is immers altijd ten minste één volledig aansprakelijke vennoot. Tegenwoordig, sinds de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de officiële afkorting CommV; in vroegere akten vindt men nog de afkorting GCV (Gewone Commanditaire Vennootschap).

De commanditaire vennootschap op aandelen loopt bijna gelijk met naamloze vennootschap (nv), maar dan wel met een gecommanditeerde vennoot aan het hoofd. De voorgeschreven regels zijn gelijk aan die van nv, zoals de verplichting om bij de oprichting een notariële akte op te stellen. De aandelen van de stille vennoten moeten op naam zijn. Aandelen aan toonder kunnen niet meer worden uitgegeven en werden op 31 december 2013 volledig afgeschaft.

De commanditaire vennootschap in België geniet rechtspersoonlijkheid.


De Nederlandse commanditaire vennootschap

Volgens Nederlands recht komt een cv tot stand door het aangaan van een overeenkomst (contract) tussen vennoten. Hiervoor gelden geen vormvereisten. De commanditaire vennootschap bezit volgens Nederlands recht geen rechtspersoonlijkheid.

Een variant op de cv is de open commanditaire vennootschap. Daarbij is toe- en uittreding van commanditaire vennoten vrijelijk mogelijk. Een open CV is belast volgens de vennootschapsbelasting alleen voor het commanditaire gedeelte. De winst toerekenbaar aan de beherende vennoten wordt direct bij hen belast. De winst die toerekenbaar is aan de beherende vennoten moet bij het bepalen van de winst in aftrek worden genomen (artikel 9, lid 1, onderdeel e, Wet Vpb 1969).

De rechtsvorm van de commanditaire vennootschap kan voor beleggers fiscaal gunstig zijn. Om die reden werden in het verleden[(sinds) wanneer?] zeeschepen gebouwd en geëxploiteerd via een cv, waaraan beleggers met hun kapitaal kunnen deelnemen.


Andere rechtsvormen

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 09:08:57 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.